30. Bento Tokyo

30. Bento Tokyo

6 Nigiris :

  • 2 nigiri thon

  • 2 nigiri saumon

  • 1 nigiri omelette & 1 nigiri crevette

8 Makis :

  • 2 maki thon avocat, 2 maki saumon avocat

  • 2 maki crabe surimi & 2 maki concombre

Fr 20.5